އިޢުލާން

މިސްކިތުގައިކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތަކާއި ގުޅޭ

ވ.ރަކީދޫގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައިވާ 4 ކުޑަދޮރު ނެގުމަށްފަހު އެތަން ރާނާ، ސިމެންތިޖަހާ، ކުލަ ލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ކުންފުނި، ލޯކަލްއިންވެސްޓްމަންޓް، ކުލަބްޖަމުއިއްޔާ، ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީފަދަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ވަކިވަކިފަރުދުންނަށްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބުހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމަށްއެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

1441 B 15

14 އޮކްޓޯބަރު 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *