ކައުންސިލްގެ 19ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް:       13 އޮކްޓޯބަރު 2019 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:          09:30 ހެނދުނު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:             09:45 ހެނދުނު ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުވެލެއްވި ކައުންސިލަރުން.

Read more