މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ވ.ރަކީދޫއަކީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަމާއި އެކު ދިރިއުޅޭ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުދެކެ ފަޚްރުވެރިވާ ޚިދުމަތްތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން.


ކައުންސިލްގެ ޥިޝަން

ވ.ރަކީދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގަށް މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލަކަށް ހެދުން.